logo
H.Willibrordus Alphen
Home
Informatie
Koren
Fotoalbum
Gastenboek
kerkberichten
Nieuwsberichten
Dienstrooster
Historie
Interessante links

Nieuwsberichten:   - naam van de nieuwe parochie

                                 Vormsel 2019

                                 Afscheid kapelaan van Velthoven   

                                 - Bedevaart Bisdom breda en voorprogramma 

                                 - Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze     

                                 - Eerste H. Communie 2019 

                                 - LEF – Life Events Faith  

                                 - Periodieke gift in geld
                                 - Website "OnsAlphenChaam"

 

                                             ********************************************   


De inschrijftermijn voor het insturen van een naam voor de nieuwe parochie is gesloten.

Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie– vragen welke naam uw voorkeur zou hebben. 

                       Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

Denk mee over de naam van de nieuwe parochie!

Geachte parochianen,  

De samenvoeging van de zes parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten begint steeds meer vorm te krijgen. Op 1 januari 2020 is het zover en gaan we als één grote, nieuwe parochie verder. Ook al zullen de kerken hun “oude” naam behouden, de nieuwe parochie krijgt een nieuwe eigen naam. Wij willen u bij deze uitnodigen om met ons na te denken over de naam van onze toekomstige parochie. Het zou mooi zijn als uit de nieuwe naam zou blijken wie we willen zijn als parochie of als de naam van de parochie een band zou hebben met het verleden van onze regio.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de nieuwe naam:

   1) het is de naam van een heilige, bv H. Bonifatius, of H. Paus Johannes Paulus II, of de naam verwijst naar

       een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie dat op Christus of Maria betrekking heeft, bv H. Drie-

       eenheid, of Goede Herder, of OLV van Zeven Smarten of Maria ten Hemelopneming
   2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies

   3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. 

We zien uw suggesties, voorzien van de motivatie waarom u deze naam geschikt vindt,

graag tegemoet. Wilt u die vóór 6 januari 2019 mailen naar 

naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of afgeven op een van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken? Doe uw suggestie in een envelop en schrijf op de envelop dat het om de naam van de nieuwe parochie gaat. Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie– vragen welke naam uw voorkeur zou hebben. Maar eerst ontvangen we graag uw suggesties voor de naam van onze nieuwe parochie.

We zijn erg benieuwd!

Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

 

 

                                             ******************************************** 

Vormsel 2019 

Vanaf september zijn dertien vormelingen begonnen met de  voorbereiding op het H. Vormsel. 

Het thema van deze voorbereiding is ‘We vervolgen ons pad’.  De bijeenkomsten vinden plaats in Alphen en Gilze. Met behulp van het vormselproject ‘Vormselkracht’ werken ze samen met hun ouders toe naar de grote dag. Inmiddels liggen het Lopend Vuurtje en de presentatieviering achter ons. Om van alles over het kerkgebouw te weten te komen is  een bezoek gebracht aan de kerk van Ulicoten. 

Op zaterdag 19 januari 2019 is het zo ver! Bisschop Johannes Liesen zal het H. Vormsel toedienen  in een feestelijke eucharistieviering  in de kerk van St. Petrus’ Banden te Gilze aan: 

    Wes Arts; Elisa Deliën; Jens van Gestel; Anouk de Groot; Amber Jansens; Eline Jansens;

    Lieke Jochems;  Maud Kennes; Gert van Meer; Jorg Rommen;  Koen Schellekens;

    Timme Schoonderwoerd;  Piet Vromans.

Het thema van de Vormselviering is ‘Samen op pad, niet alleen.’  Tijdens de viering zal het jongerenkoor van Baarle Nassau zingen.  Samen met de kracht van de heilige Geest  zal het een bijzondere viering worden waar we met zijn allen naar uitkijken. U bent van harte welkom dit feest met ons mee te maken! Graag tot ziens in Gilze op zaterdag 19 januari om 17.00 uur!

 

Werkgroep Vormsel

                                              ******************************************** 

 

Afscheid kapelaan van Velthoven

Afgelopen weken heb ik van veel mensen afscheid genomen. Heel bijzonder, warm en hartelijk was het afscheid in de vieringen op zaterdagavond met het Jongerenkoor Baarle-Nassau en op zondagochtend met alle parochianen van de regio in Chaam.

Van de mooie en bemoedigende woorden ben ik wel een beetje stil geworden, het vervuld mij met grote dankbaarheid.

Ik ben dankbaar dat ik in de afgelopen drie jaar de kans heb gekregen, om hier in de regio, mijn priesterschap ten volle te beleven. Ik voel me gesterkt, bemoedigd, opgebouwd en gedragen. Gedragen door lieve woorden van begrip en bemoediging, gedragen door uw gebed. Laten we voor elkaar blijven bidden!

Ik ben heel dankbaar dat ik als priester, een klein, maar zichtbaar instrument van Gods genade mag zijn. Dat vervult mij met grote vreugde.

Bij mijn priesterwijding, kreeg ik van de bisschop de spreuk mee: ‘In nomine Domini feliciter’ – in de naam van de Heer gelukkig. Dat ben ik, Godsgelukkig! 

Door te leven met God, door ons leven in Zijn hand leggen, kunnen we met Maria zeggen: Mij geschiede naar Uw Woord. En is onze bede in het Onze Vader ‘Uw wil geschiede’ – uitdrukking van onze vrijheid en overgave aan God voor wie alles mogelijk is.

Ik ben dankbaar dat ik met een vrij hart, en van harte ‘Ja’ heb kunnen zeggen op de vraag van de bisschop om een nieuwe benoeming te aanvaarden in Zeeuws Vlaanderen.

Dankbaar, in liefde moet ik u nu loslaten, maar ik voel mij door God en door u gedragen, vol van genade. Zo begin ik vol goede moed, met geloof, hoop en liefde aan een nieuw begin in Zeeuws Vlaanderen.

Ik dank u allen hartelijk voor de afgelopen jaren, heel veel dank! Ik wens u vrede en alle goeds. Dat wij elkaar niet loslaten, maar blijven dragen in gebed.

In nomine Domini feliciter!

 

Kapelaan van Velthoven

 

 

                                             ********************************************  

 

Bedevaart Bisdom Breda

Van 12 t/m 19 oktober 2019 is er een bedevaart naar Italië van het Bisdom Breda. Volg de sporen die Benedictus en zijn broeders en zusters hebben getrokken van Nederland tot Italië.  Bezoek verschillende benedictijnse kloosters en plaatsen en maak tegelijk een geestelijke reis om de benedictijnse wijsheid van geloof en leven te ontdekken. Ontmoet elkaar rond de bisschop en ga met hem en elkaar op weg in geloof en aandacht voor elkaar.

Informatiebijeenkomsten over de bedevaart en opgave  voor de bedevaart: www.bisdombreda.nl.

 

Voorprogramma van het Sint Franciscuscentrum

Bedevaart maakt mensen gevoeliger voor de inhoud en de diepere betekenis van het geloof.

Het Sint Franciscuscentrum sluit hierop aan door het bieden van een voorprogramma.

Dit programma is ook informatief voor wie niet aan de bedevaart kan of wil deelnemen.

Vanaf de herfst van 2018 worden verschillende activiteiten georganiseerd over benedictijnse spiritualiteit, kloosterleven, heiligen, levenswijsheden en nog veel meer.

Voor actuele informatie en inschrijven: 

 www.sintfranciscuscentrum.nl/vorming/voorprogramma-bisdombedevaart

 

                                             ******************************************** 

  

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

                                               ********************************************   

 

Vieringen eerste H. Communie 2019

     Zondag 12 mei 2019

          10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

          12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

     Zondag 19 mei 2019

          10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

          12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

     Zondag 26 mei 2019

           11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

De data van de informatie-avonden worden later bekend gemaakt.

 

 

                                               ********************************************  

 

LEF – Life Events Faith

LEF is een groep van tieners en jongeren in onze regio die hun leven door middel van activiteiten willen verbinden met het geloof.

Het is alweer een tijdje geleden dat u van ons heeft gehoord, maar wij hebben zeker niet stil gezeten. Momenteel zijn we in overleg met AZC Gilze om samen met de jongeren die hier verblijven een mooie activiteit te organiseren. Ook zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het organiseren van een jongerenkorenfestival bij ons in de regio.

We hadden we onze jaarlijkse BBQ bij de kapelaan in de tuin. De BBQ stond wel in de tuin, maar wij zijn lekker binnen gaan zitten, want het was toch wel een beetje fris buiten. Marieke had alle boodschappen verzorgd en de kapelaan had een mooie en lekkere LEF-salade gemaakt. Een hele vriendelijke bruidegom heeft ons nog gesponsord met worstjes en KitKat-snoepjes. Na het gebed zijn we heerlijk gaan smullen van al het lekkers.

Heel bijzonder was de aanwezigheid van een Syrische gezin met twee tiener jongens. Het was indrukwekkend om te horen hoe zij naar Nederland zijn gevlucht en hoe ze vervolgens in één jaar tijd 8 keer moesten verhuizen van AZC naar AZC. We hebben veel geleerd over hun cultuur, hun beleving van het geloof en we hebben genoten van een heerlijk Syrisch dessert (een soort gebakken flap van griesmeel, met een vulling van slagroom en kokos – en hierover suikerwater), heerlijk!!.

Het was een mooie avond met hele mooie gesprekken over het geloof en leven.

Na de vakantie hopen we met Noah de lucht in te gaan. Noah is namelijk vorige maand in Spanje afgestudeerd als piloot. Noah is pas 20 jaar, dus er is wel LEF nodig om mee te vliegen ;-). Maar Christoffel zal ons wel beschermen.

Als u nog jongeren weet die zich willen aansluiten, dan kunnen ze ons ‘liken’ op facebook of heel ouderwets ( J )een mailtje sturen naar onze kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Fijne vakantie allemaal!

 

Groetjes van LEF 

                                               ******************************************** 

  

PERIODIEKE GIFT IN GELD 

Wilt u een periodieke gift doen aan de kerk ?
Als u uw periodieke gift vastlegt voor minimaal 5 jaar, kunt u deze aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting en u ondersteunt hiermee tevens onze parochie.
Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en de parochie.
 

U gebruikt hiervoor het formulier van de belastingdienst 'Periodieke gift in geld' als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte wat door de parochie moet worden ingevuld. Wanneer u het ingevulde formulier afgeeft of opstuurt naar de parochieadministratie (Raadhuisstraat 4, 5131 AM Alphen) wordt het daar verder ingevuld en ontvangt u de getekende overeenkomst retour voor uw eigen administratie.

U vindt dit formulier met onderstaande link:

formulier belastingdienst   

                                            ********************************************

 

De website "OnsAlphenChaam" is een initiatief voor inwoners door inwoners.
Er staat actueel nieuws in over de gemeente, mensen kunnen er hulp vragen of aanbieden, een eigen straatpagina aanmaken en nog veel meer.

Voor meer informatie zie de site: www.onsalphenchaam.nl


 

                                             ********************************************